Sankcje prawne, kary za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Część IV.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym, przewiduje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997.121.769 ze zm.). Kary przewidziane w tej ustawie nakłada sąd rejestrowy. W przypadku stwierdzenia, że obowiązek złożenia dokumentów w KRS nie został wykonany, pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając im dodatkowy siedmiodniowy termin. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu, skutkować będzie nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Kara grzywny może być ponawiana (art. 24.1 ustawy o KRS), co ustawa nazywa postępowaniem przymuszającym. Jeżeli pomimo zastosowania grzywny, osobowa spółka kapitałowa nadal nie wykonuje obowiązków, polegających na złożeniu wymaganych ustawą dokumentów, sąd rejestrowy może z urzędu (bez wniosku), z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić jej likwidatora (art. 25 ustawy o KRS). Natomiast, jeżeli pomimo stosowania grzywien spółka kapitałowa nie składa obowiązkowych dokumentów, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku, z możliwością przedłużenia na kolejne sześć miesięcy. Przedłużenie będzie zastosowane w przypadku, gdy czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został pierwotnie ustanowiony (art. 26.1 ustawy o KRS).

Zmiany dokonywane przez wspólników spółek podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co do zasady, należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (art. 22 ustawy o KRS). Wykreślenia wpisów są traktowane przez ustawę również jako wpisy i podlegają takiej samej procedurze (art. 20.4. ustawy o KRS). Podmiotem zobowiązanym do zgłaszania zmian podlegających wpisowi do KRS, jest spółka reprezentowana przez zarząd albo właściwie umocowanego pełnomocnika. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub zostały wykreślone (art. 14 ustawy o KRS). W przypadku niezłożenia wniosku o wpis do KRS, jak już wyżej wyjaśnialiśmy, pomimo upływu terminu i wyznaczonego przez sąd rejestrowy dodatkowego siedmiodniowego terminu, w celu wyegzekwowania od spółki spełnienia obowiązków ustawowych, może zostać wszczęte postępowanie przymuszające.

W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu, sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Sąd może też dokonać wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty, które znajdują się w aktach rejestrowych, dają podstawę do takiego wpisu. Wpisowi z urzędu podlegają jedynie te dane, które są istotne (art. 24.6 ustawy o KRS).

Kolejnym sposobem na niesolidnych płatników, który umożliwia skuteczną realizację zadań w zakresie poboru i egzekwowania zaległych zobowiązań z tytułu składek czy podatków, i jest przewidziany ustawą o KRS, jest skierowanie wniosku o wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W przypadku tej sankcji, sąd rejestrowy na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, dokonuje wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Sankcja ta dotyczy tych dłużników, którzy w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacili należności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 56 ustawy o KRS). Sankcja ta jest szczególnie dotkliwa, chociażby ze względu na to, że wpisy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlegają wykreśleniu jedynie z urzędu. Wykreślenie może nastąpić najwcześniej po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu (art. 60 ustawy o KRS). Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych stanowią istotną przeszkodę w uzyskaniu kredytu lub pozyskaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

Część I: Sankcje, kary i inne konsekwencje za błędy i uchybienia spółek kapitałowych przy wykonywaniu obowiązków publicznoprawnych nałożonych ustawami lub decyzjami organów administracji publicznej. Zarys zagadnienia. Część I.

Część II: Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Część II.

Część III:Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Część III.

Część IV:Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Część IV.

Część V:Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Część V.

Część VI:Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy. Część VI.

Część VII:Sankcje prawne za niewykonanie ciężarów publicznych nałożonych ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej oraz inne sankcje prawne. Część VII.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *