Nowe zasady udzielania pełnomocnictw do spraw należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej

Jedną ze zmian, jakie na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca) weszły w życie na początku 2016 roku, są nowe zasady udzielania pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Pomimo tego, że zmiany w tym zakresie wywołują najmniej kontrowersji z całej tegorocznej nowelizacji Ordynacji, ich znaczenie jest duże, co wynika już z samego faktu rozbudowania przepisów do osobnego rozdziału o pełnomocnictwie.

Co do samej zasady udzielania pełnomocnictw niewiele się zmieniło. Przepisy Ordynacji podatkowej nadal umożliwiają stronie postępowania podatkowego reprezentowanie swoich interesów za pośrednictwem pełnomocnika. Nowością jest natomiast wprowadzenie poszczególnych rodzajów pełnomocnictw, a to: ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń. Ponadto, ustawa zmieniająca przewiduje określenie przez Ministra Finansów wzorów wszystkich rodzajów pełnomocnictw oraz zawiadomień o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

Pełnomocnictwo ogólne

Istotą pełnomocnictwa ogólnego jest to, że pełnomocnik nie będzie musiał jak dotychczas składać osobnego dokumentu pełnomocnictwa oddzielnie do akt każdej sprawy, ale będzie mógł zostać ustanowionym do wszystkich spraw podatkowych oraz innych spraw należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. W zakresie pełnomocnictwa ogólnego rygorystycznie potraktowana została jego forma. Jedyną dopuszczalną możliwością będzie dokument elektroniczny. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będą musiały zostać zgłoszone do nowo utworzonego Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Zgłoszenia będzie mógł dokonać zarówno mocodawca jak i sam pełnomocnik. Ustawa zmieniająca przewiduje również zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pełnomocnictwo szczególne

Dotychczasowa możliwość powołania przez podatnika pełnomocnika upoważnionego do działania we wskazanej sprawie podatkowej, zostanie zastąpiona pełnomocnictwem szczególnym. Będzie ono upoważniało pełnomocnika do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Rygoru formalnego ustawa nie przewiduje – pełnomocnictwo szczególne będzie mogło zostać udzielone na piśmie albo w dokumencie elektronicznym. Jednakże udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, jak i zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, dla swej ważności będzie wymagało złożenia do akt sprawy oryginału, lub poświadczonego notarialnie odpisu stosownego dokumentu. Do ważności pełnomocnictwa szczególnego wystarczy ustne zgłoszenie do protokołu. W zakresie pełnomocnictwa szczególnego mieścić się będzie umocowanie zarówno występowanie w toczącym się już postępowaniu przed organami podatkowymi, jaki i wszczęcie takiego postępowania.

Pełnomocnictwo do doręczeń

Dotychczasowa treść normy art. 147 o.p. nakładającej na stronę obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w przypadku wyjazdu za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy, od stycznia 2016 roku, została zastąpiona obowiązkiem ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli strona nie ustanowiła pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

  1. zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  2. nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Rygorów formalnych w zakresie pełnomocnictwa do doręczeń ustawa zmieniająca nie przewiduje. Dokument pełnomocnictwa do doręczeń będzie można składać na piśmie, zgłosić ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń będzie pozostawianie pisma w aktach sprawy z uznaniem domniemania doręczenia pod dotychczasowym adresem w kraju.

Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie będzie wymagane, w przypadku wyrażenia przez stronę zgody na doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od stycznia 2016 roku, możliwe jest także ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, albo ustanowienie dwóch pełnomocników – ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie. W takim przypadku strona postępowania będzie zobowiązana do wskazania organowi, który z nich jest pełnomocnikiem do doręczeń.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *