Fiskus codziennie będzie kontrolował rachunki bankowe przedsiębiorców?

Jesienna rewolucja w podatkach: ministerstwo finansów przedstawiło projekt ustawy wprowadzającej obowiązek codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych w formie JPK.

Zanosi się na kolejną rewolucję w strefie finansów. Ministerstwo, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (dalej: projekt), przewidujący wprowadzenie obowiązku codziennego przekazywania przez podatników wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

Z projektu wynika, że od września 2017 r., instytucje finansowe będą miały codzienny obowiązek przekazywania skarbówce wyciągów z kont przedsiębiorców, w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Nowe przepisy obejmą swoim działaniem rachunki należące do małych, średnich i dużych firm (bez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz jednostek sektora finansów publicznych o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Obowiązek obejmie te firmy, które posiadają rachunki firmowe w bankach albo spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (SKOK). Ci podatnicy, którzy posiadają rachunek w banku z siedzibą lub oddziałem poza Polską, będą zobligowani do osobistego przekazywania informacji.

Ponadto projekt ustawy przewiduje, iż wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Dokumenty te przybiorą formę postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997.137.926, dalej: op).

W omawianym projekcie ustawy proponuje się, aby bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowa – kredytowa, przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa upoważniona ma być do przetwarzania danych z wyciągów z rachunków bankowych, w tym danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.1997.140.939 ze zm.) i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U.2012.855).

Jak wynika z uzasadnienie projektu, celem wprowadzanych zmian ma być walka z wyłudzeniami VAT oraz wsparcie rzetelnych przedsiębiorców poprzez działania o charakterze prewencyjnym w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych. W realizacji zamierzeń ma pomóc szybka identyfikacja transakcji podejrzanych oraz weryfikacja spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku. W JPK_WB mają się bowiem znaleźć następujące informacje:

 1. dane nabywcy i odbiorcy płatniczego, czyli ich nazwy, adres, NIP, REGON,
 2. numer rachunku nabywcy i rachunku obcego,
 3. data i czas obciążenia rachunku sprzedawcy lub data i czas dokonania wpłaty gotówkowej,
 4. kwota i waluta,
 5. tytuł i opis zlecenia płatniczego,
 6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego,
 7. informacja o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeśli zlecenie płatnicze dotyczy takich płatności.

Drugą stronę wprowadzanych zmian ma stanowić obrona słabszych, czyli uczciwych przedsiębiorców. Tym razem cudownym lekiem ma być ograniczenie tajemnicy skarbowej, w takim zakresie, aby fiskus mógł swobodnie informować firmy, że ich kontrahent nie złożył deklaracji, nie ujawnił w niej wszystkich danych lub po prostu nie zapłacił podatku. W uzasadnieniu projektu wskazano, że celem jest informowanie podatników o podejrzanych transakcjach kontrahentów oraz możliwość zawiadamiania elektronicznie o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zdaniem ministerstwa, z wyłączenia części danych z tajemnicy skarbowej wynikać będą same korzyści tak dla podatników, jak i dla fiskusa. Korzyściami dla podatników mają być:

 1. szybsza identyfikacja nieuczciwych podmiotów,
 2. ochrona podatników przed poniesieniem negatywnych konsekwencji oszukańczych działań kontrahentów poprzez:
 3. mechanizm szybkiego ostrzegania o podejrzanych transakcjach,
 4. zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 5. ograniczenie kontroli jedynie do podatników, u których pojawiły się nieprawidłowości,
 6. szybsze zwroty podatku,
 7. zwolnienie z obowiązku dostarczania do urzędu dokumentów potwierdzających zapłatę podatku, jeśli podatnik chce szybszego zwrotu VAT,
 8. zmniejszenie liczby kontroli podatkowych i celno-skarbowych,
 9. eliminacja z rynku nieuczciwej konkurencji.

Korzyściami dla budżetu mają być:

 1. zwiększenie wpływów podatkowych,
 2. szybsze wykrywanie nieprawidłowości,
 3. skrócenie czasu kontroli i czynności sprawdzających,
 4. ograniczenie oszustw w VAT,
 5. zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *