Kosztowne błędy w deklaracjach podatkowych, drożej od 2016 roku

Do końca 2015 roku, jeżeli podatnik sam zauważy błąd w deklaracji podatkowej i go poprawi, to zapłaci 75% zwykłej stawki odsetek za zwłokę, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi. Prawo to przysługuje podatnikowi przez cały okres od dnia złożenia błędnej deklaracji do dnia przedawnienia zobowiązania. Od stycznia 2016 roku, aby skorzystać z ulgi, podatnik będzie musiał być bardziej uważny i zdecydowanie szybszy niż dotychczas. Dodatkowo, wzrośnie stawka odsetek karnych, i to znacząco, bo o całe 150% stopy podstawowej. Jest to nowy sposób walki z oszustwami podatkowymi, wprowadzony do polskiego prawa, mocą ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Podwyższona karna stawka odsetkowa będzie stosowana w podatkach: vat i akcyzie, gdy:

  1. zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku zostanie ujawnione przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  2. korekta deklaracji zostanie złożona dopiero po doręczeniu podatnikowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się takiego zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  3. korekta deklaracji zostanie złożona w wyniku czynności sprawdzających. W tym przypadku ustawodawca wprowadził dodatkowy próg kwotowy. Karną stawkę będzie uzasadniało zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku większe niż 25% kwoty należnej, jednocześnie przekraczające pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2016 r. próg wyniesie 9250 zł.,
  4. niezłożenia deklaracji mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku zostanie ujawnione przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,.

Natomiast pozytywne jest to, że nowelizacja pozwala na obniżenie kwoty karnych odsetek za zwłokę do 50% stawki podstawowej. Ulga będzie jednak dostępna tylko samodzielnym i zdyscyplinowanym. Obniżona, preferencyjna wysokość odsetek za zwłokę, będzie obowiązywać, gdy podatnik jednocześnie spełni trzy warunki:

  1. złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji właściwej,
  2. zapłaci zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty,
  3. złoży wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji, w przypadku zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe w trybie Ordynacji podatkowej,

Aby skorzystać z ulgi trzeba więc samodzielnie błąd zauważyć i szybko go naprawić. Pamiętać należy, że prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatnik może zrealizować w maksymalnym czasie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia pierwotnej deklaracji, nie zaś korekty. Niestety, skrócony okres na poprawę dotyczyć będzie również błędów w deklaracjach za okresy podatkowe przypadające do końca 2015 roku. W tych przypadkach, aby skorzystać z prawa do ulgi trzeba będzie skorygować błąd i zapłacić zaległość najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *