Nominee

W ramach usługi nominee pomagamy w rekrutacji osób na funkcje:

  1. Udziałowca, który stanie się formalnym wspólnikiem spółki i zostanie ujawniony w rejestrze publicznym.
  2. Prezesa Zarządu, który będzie formalnie pełnił kontrolę nad działalnością Spółki i zostanie ujawniony w rejestrze publicznym.  Prezes Zarządu będzie działać zgodnie z instrukcjami i wolą Udziałowców. W ramach pełnionej funkcji będzie upoważniony do podejmowania decyzji i zaciągania zobowiązań w określonych granicach.
  3. Członka Zarządu, który będzie formalnie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki i zostanie ujawniony w rejestrze publicznym.  Członek Zarządu będzie działać zgodnie z instrukcjami wolą Udziałowców. Jest upoważniony do podejmowania decyzji i zaciągania zobowiązań w określonych granicach.
  4. Prokurent, który będzie formalnie pełnił obowiązki pełnomocnika zarządu Spółki i zostanie ujawniony w rejestrze publicznym. Prokurent będzie działać zgodnie z instrukcjami i wolą zarządu Spółki. Prokurent jest upoważniony do podejmowania decyzji i zaciągania zobowiązań w określonych granicach. Celem tego rozwiązania jest pomoc w codziennym administrowaniu Spółką, w tym w niezbędnych kontaktach z miejscowymi władzami, nawet gdy zarząd Spółki będzie przez dłuższy czas nieobecny.
  5. Pełnomocnik procesowy, który będzie reprezentować Spółkę w postępowaniach sądowo-administracyjnych i dokonywać w jej imieniu określonych czynności procesowych w sprawach toczących się przed Sądami Powszechnymi i organami państwowymi.
  6. Pełnomocnik, który otrzyma pełnomocnictwo celowe do określonych czynności i będzie działać zgodnie z instrukcjami określonymi w pełnomocnictwie i umowie.
  7. Pełnomocnik powierniczy, który otrzyma pełnomocnictwo do nabycia lub sprzedaży rzeczy lub praw zleconych przez powiernika w imieniu własnym, ale na rzecz Powiernika, jednocześnie reprezentując jego interes.
  8. Powiernicze zarządzanie majątkiem Zleceniodawcy, w zgodzie z jego instrukcjami wyrażonymi w odpowiedniej umowie, jednocześnie reprezentując jego interes.

Usługi nominee świadczone są w oparciu o własne zaplecze lub we współpracy z zaufanymi usługodawcami krajowymi i zagranicznymi, którzy działają zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i w poszczególnych krajach. Podstawową zasadą świadczenia usług nominee jest poszanowanie norm prawnych danego kraju, przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji i poufności. Wszelkie  działania odbywają się w zgodzie z prawem obrotu publicznego, prawem ochrony konkurencji i prawem podatkowym, z poszanowaniem interesu publicznego, etyki oraz globalnych standardów w przeciwdziałaniu obrotem wartościami majątkowymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Nie udzielamy wsparcia dla działań dążących do pokrzywdzenia wierzycieli. Usług nominee nie należy utożsamiać z żadną działalnością  gospodarczą wymagającą koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.