Inne usługi

Likwidacja, restrukturyzacja, czy sprzedaż Spółki jest na ogół konsekwencją nieprzewidzianych zdarzeń, trudnych do przewidzenia w zmiennym środowisku gospodarczym. Rosnące koszty, stałe  zadłużanie Spółki, brak możliwości dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa i  osiągnięcia zakładanych celów, trudna sytuacja rynkowa, nieporozumienia wśród wspólników, uciążliwe postępowania, czy rosnące trudności z zarządem powinny prowadzić do podjęcia decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa. Często, gdy Spółka ma kłopoty zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

W przypadku wszczęcia procedury rozwiązania, czy likwidacji Spółki należy się liczyć z długotrwałą procedurą administracyjną, przekraczającą często rok. Jeszcze dłużej trwa poprowadzenie upadłości. Po wypełnieniu wielu wymagań i zobowiązań Spółka przestaje istnieć i następuje wykreślenie jej z KRS. Istnieje jeszcze możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż udziałów innemu inwestorowi z jednoczesnym powołaniem nowego zarządu, który przejmie kontrolę i odpowiedzialność za dalszą działalność Spółki. Takie rozwiązanie daje możliwość natychmiastowego uwolnienia się od ciężaru prowadzenia przedsiębiorstwa. Spółka będzie dalej funkcjonować i wywiązywać się ze swoich zobowiązań, nowo powołany zarząd dalej będzie pełnił swoje obowiązki, ale zbywca udziałów nie będzie już uczestniczył w jej prowadzeniu. Należy dobrze wybrać kontrahenta, któremu sprzedamy udziały. Utrata kontroli nad Spółką może okazać się bardzo kosztowna, gdy nowy zarząd i udziałowcy okażą się niekompetentni i nierzetelni i nie podejmą adekwatnych do sytuacji Spółki działań.

Oferujemy szereg usług i rozwiązań dotyczących prowadzenia postępowań i działań w sytuacjach kryzysowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w spółkach kapitałowych. Zapewniamy, iż wszelkie  działania są zgodne z prawem, a wszystkie usługi świadczone są z należytą starannością, w oparciu o własne doświadczenie i zaplecze, we współpracy z zaufanymi usługodawcami krajowymi i zagranicznymi.

 1. Rozwiązanie Spółki, Likwidacja, Upadłość, Restrukturyzacja, Sanacja, Procesy transformacyjne (łączenie Spółek, transgraniczne połączenie, podział Spółki, przekształcenie Spółki). W przypadku podjęcia decyzji o takim charakterze asystujemy w całym procesie, przygotowujemy i składamy wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wymaganych procedur, w uzasadnionych sytuacjach obsadzamy w wymaganych procedurą rolach swoich pracowników.
 2. Przejęcie, kupno Spółki poprzez zakup udziałów.  Z uwagi na długi okres likwidacji Spółki w Polsce, oferujemy przejęcie Spółki poprzez nabycie udziałów, wyposażamy Spółkę w nowy zarząd oraz przejmujemy odpowiedzialność za dalszą działalność Spółki. Nowy zarząd, który dysponuje własnym zapleczem prawnym, podejmie wszelkie niezbędne działania uwzględniające interes Spółki i byłego zarządu, mając szczególnie na względzie odpowiedzialność z tytułu art. 299 K.s.h..
 3. Czasowe naprawcze przeniesienie Spółki. W przypadku wystąpienia niekomfortowych zdarzeń, z którymi dotychczasowy zarząd sobie nie radzi np.: wierzyciele, grożąca upadłość, kontrola skarbowa, czy inne postępowanie, oferujemy czasowe naprawcze przeniesienie Spółki do nowej siedziby, powołanie nowego zarządu na okres zażegnania kryzysu i naprawy sytuacji. W tym czasie zostaną przeprowadzone postępowania, negocjacje, z korzyścią dla wspólników i Spółki. Gdy sytuacja zostanie naprawiona w stopniu satysfakcjonującym, udziałowcy ponownie powołają nowy zarząd i  przeniosą Spółkę do wybranej siedziby.
 4. Asysta w postępowaniach, zastępstwa i pełnomocnicy. W przypadku prowadzenia postępowania, z którym Klient sobie nie radzi oferujemy pomoc asystenta – pełnomocnika do prowadzenia spraw przed organami administracji prowadzącymi postępowanie. Asystent będzie uczestniczył w imieniu mocodawcy w spotkaniach, przesłuchaniach świadków, negocjacjach z organami, czy innymi podmiotami. Asystent, może zostać umocowany do odpowiednich działań i może rozszerzyć w określonym zakresie pole swojego działania w prowadzonym postępowaniu, w pełni je monitorując, doradzając i wykonując uzgodnione czynności obraną strategię, najkorzystniejszą dla danego postępowania.
 5. Wsparcie dla usług Asysta. Dostarczamy dodatkowe usługi przydatne w prowadzonych postępowaniach. Między innymi udostępnimy miejsce kontroli, miejsce przechowywania dokumentów poza siedzibą klienta, pomieszczenia oraz inną infrastrukturę. Oferujemy doradztwo, audyty, analizy i pomoc prawną oraz zasoby ludzkie, na każdym etapie postępowania.
 6. Usługi nominee. Przeprowadzamy rekrutację osób oraz podmiotów prawnych na wymagane funkcje w prowadzonych postępowaniach, w miejsce udziałowców, członków i prezesów zarządu, likwidatorów, prokurentów i pełnomocników do określonych czynności, działając wg ustalonych reguł określonych w pełnomocnictwach, czy umowach, mając na względzie interes Spółki, udziałowców i zarządu.
 7. Specjalistyczne porady, opracowania prawne i tworzenie pism na zlecenie. Przygotowujemy specjalistyczne opracowania w oparciu o opinie specjalistów z danej dziedziny prawa. Specjaliści uwzględnią w opracowaniach zapadłe rozstrzygnięcia w postępowaniach organów administracyjnych, czy sądowych. Opracowania mogą zawierać porady, strategię i taktykę postępowania, interpretacje prawne opracowane na podstawie przesłanych do analizy własnych materiałów klienta, a przydatne w prowadzonych postępowaniach z uwzględnieniem interesu mocodawcy.

Przejęcia i kupno Spółek.

Likwidacja Spółek.

Inne czynności.

Artykuły powiązane:

 1. Kupię zadłużoną spółkę. Handel spółkami w trudnej sytuacji finansowej,  odpowiedzialność zarządu za zobowiązania zadłużonego podmiotu (art. 299 Ksh). Próba recenzji ofert rynkowych.
 2. Konsekwencje prawne zakładania karteli w Polsce. Kontrola UOKiK.
 3. Połączenia spółek kapitałowych z podmiotem krajowym lub zagranicznym w drodze fuzji i inkorporacji. Procedury i konsekwencje.
 4. Likwidacji podmiotów kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy i orzecznictwo.