Przejęcia, kupno spółek

Najczęściej powodem chęci sprzedaży lub likwidacji Spółki jest nieopłacalność dalszego jej prowadzenia. Brak czasu, trwające lub spodziewane uciążliwe kontrole, zadłużenie, trudna sytuacja rynkowa, brak możliwości osiągnięcia zakładanych celów i zysków, stałe koszty utrzymania Spółki i obowiązki wobec organów państwowych skłaniają do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie działalności. Pierwsze co przychodzi na myśl, to likwidacja przedsiębiorstwa lub ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia przesłanek. Takie procesy są kosztowne, czasochłonne oraz obarczone skomplikowaną procedurą, a postępowania sądowe trwają wiele miesięcy i nie gwarantują sukcesu w  przypadku wystąpienia komplikacji.

Prostszym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów przedsiębiorstwa, które może nastąpić niemal od ręki. Spółka będzie dalej funkcjonować i wywiązywać się ze swoich zobowiązań, a powołany zarząd przez nowego udziałowca będzie dalej pełnił swoje obowiązki. Zbywca udziałów nie będzie już uczestniczył w prowadzeniu Spółki i nie będzie miał żadnych zobowiązań i obowiązków wobec Spółki. Były zarząd i udziałowcy zyskują w ten sposób czas na uporządkowanie spraw i zabezpieczenie swoich interesów. Kompetentny nabywca i jego zarząd, ze świeżym i pozbawionym emocji podejściem do toczących się spraw poprowadzi postępowania zgodnie z interesem Spółki i byłych właścicieli. Jest to najlepsze i najtańsze rozwiązanie, o ile mamy do czynienia z godnym zaufania nabywcą. Przekazanie kontroli nad Spółką może okazać się błędem, w przypadku gdy nowy zarząd i udziałowcy pozostawią sprawy same sobie.

Oferowane przez Nas rozwiązanie przejęcia Spółki wraz z przejęciem wszystkich obowiązków (prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych, sądowych, negocjacji i postępowań układowych), są czynione zgodne z prawem. Wykorzystywane procedury i strategie zostały wypracowane i są stosowane w oparciu o własne doświadczenie oraz kompetentne zaplecze prawników i doradców. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz gwarantujemy zaangażowanie, wiedzę, doświadczenie, profesjonalizm i niekonwencjonalne rozwiązania. Poniżej prezentujemy przykładowy plan przejęcia przedsiębiorstwa.

Przykładowy plan przejęcia (kupna udziałów) przedsiębiorstwa.

CZĘŚĆ I  (wymiana korespondencji elektroniczna, ew. tradycyjna, i dodatkowo ew. kontakt osobisty)

 1. Umowa o zachowaniu poufności oraz oferta wstępna.
 2. Wymiana informacji, (sytuacja Spółki, stan faktyczny, oczekiwania, strategie).
 3. Proces negocjacji ceny za udziały oraz prowizji za transakcję.
 4. Umowa przedwstępna przejęcia przedsiębiorstwa.
 5. Przygotowanie i dostarczenie kupującemu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji.

CZĘŚĆ II (czynności u notariusza)

 1. Uchwała – zgoda Spółki na zbycie udziałów.
 2. Rezygnacja wspólników z prawa pierwokupu udziałów.
 3. Umowa sprzedaży udziałów.

CZĘŚĆ III (czynności u notariusza)

 1. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 240 k.s.h.
 2. Uchwała – odwołanie członków zarządu Spółki.
 3. Uchwała – powołanie nowego zarządu Spółki.
 4. Uchwała – zmiana statutu spółki w zakresie zmiany nazwy firmy, siedziby, zmiany zakresu prowadzenia działalności (PKD), powołanie prokury samoistnej Spółki, przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki.
 5. Uchwała – udzielenie absolutorium byłemu zarządowi Spółki za okres sprawowania funkcji.
 6. Protokolarne przejęcie od byłego zarządu wszelkiej dokumentacji oraz innych składników Spółki do rąk własnych lub przesyłką pocztową.
 7. Podpisanie zobowiązania nowego zarządu do dopełnienia wszelkich czynności urzędowych w wyznaczonym terminie.
 8. Podpisanie zobowiązania nowego zarządu do odpowiedzialności materialnej za sposób wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjętą funkcją.
 9. Rozliczenie transakcji.

CZĘŚĆ IV (czynności w wyznaczonym terminie dokonywane przez nowy zarząd)

 1. Przygotowanie i złożenie dokumentacji do dokonania zmian w KRS, US, ZUS, GUS w uzgodnionym terminie.
 2. Udostępnienie klientowi (SPRZEDAJĄCEMU) konta w systemie informatycznym do śledzenia historii zdarzeń w Spółce po sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przejęcia i kupno Spółek.

Likwidacja Spółek.

Inne czynności.